...بازگشت به اخبار
تاریخ ارسال : ۹۷/۲/۴  ،  تعداد بازدید : 2841

رعايت نوع گواهينامه راننده متناسب با ناوگان
گواهينامه راننده بايد منطبق بر ناوگان باشد