...بازگشت به اخبار
تاریخ ارسال : ۹۷/۲/۴  ،  تعداد بازدید : 1962

رعايت نوع گواهينامه راننده متناسب با ناوگان
گواهينامه راننده بايد منطبق بر ناوگان باشد