...بازگشت به اخبار
تاریخ ارسال : ۹۷/۲/۴  ،  تعداد بازدید : 2392

رعايت نوع گواهينامه راننده متناسب با ناوگان
گواهينامه راننده بايد منطبق بر ناوگان باشد