بكارگيري امضاي ديجيتال و حذف كاغذ بارنامه در شركتها - ۹۸/۱۲/۸
تغييرات اساسي در نرم افزار هاي صدور بارنامه - ۹۸/۹/۱۸
تعرفه جديد هزينه پشتيباني از اول مهر 1397 - ۹۷/۶/۳۱
شماره حساب بانكي شركت شيخ بهائي - ۹۷/۳/۲۰
آدرس گروه كلينيك و كانال شيخ بهائي در آي گپ - ۹۷/۲/۹
فعال شدن كنترل كد پستي در شهر هاي مقصد بارنامه - ۹۷/۲/۴
رعايت نوع گواهينامه راننده متناسب با ناوگان - ۹۷/۲/۴
بخشنامه محدودیت حمل بار جاده‌ای لغو نشده است - ۹۷/۲/۴
حل اختلاف مبلغ حق سازمان از مبادي خاص - ۹۷/۲/۴
كاهش زمان ابطال بارنامه به 12 ساعت پس از صدور - ۹۷/۲/۴